E-jak ENERGIA

Prof. Dariusz Mucha

Konsultant naukowy STARLIFE

Bez aktywizacji przepływu krwi i strumienia limfatycznego nie ma właściwego dla zdrowia poziomu energii, gdyż te dwa elementy są odpowiedzialne za optymalne zasilanie komórek, m.in. w substan­cje odżywcze, tlen i witaminy, a także biorą udział w usuwaniu z ciała niepożądanych dla niego substancji. Ten proces jest współ­odpowiedzialny za funkcjonowanie mięśni i przyczynia się do szyb­szej regeneracji ciała.

Źródłem i nośnikiem energii dla komórek ludzkiego organizmu jest adenozynotrifosforan (ATP). Człowiek każdego dnia przekształca ilość ATP porównywalną z masą własnego ciała (Törnroth-Horsefield S., Neutze R. 2008). Stężenie ATP w komórce wynosi zazwyczaj od 1 do 10 mmol/l, a wszystkie zachodzące w organizmie ludzkim proce­sy energetyczne służą w końcowym rozrachunku do tworzenia ATP, gdyż jego rozpad uruchamia natychmiast jego resyntezę. Związek ten nie jest magazynowany, lecz tworzony na bieżąco. ATP bierze również udział w regulacji ciśnienia krwi oddziałując na wybrane re­ceptory, a efekt jego działania zależny jest m. in. od umiejscowienia tych receptorów.

Podczas wysiłku fizycznego zwiększa się zapotrzebowanie na ener­gię, której ilość zależy m. in. od intensywności wysiłku, czasu trwa­nia i wytrenowania ćwiczącego. Zasoby ATP zmagazynowane w mięśniach szkieletowych są niewielkie i wystarczają tylko na kilka sekund aktywności fizycznej, dlatego proces regeneracji ATP uru­chamiany jest niemal natychmiastowo (glikoliza beztlenowa i prze­miany tlenowe w cyklu Krebsa). Glikoliza beztlenowa jest szlakiem metabolicznym obejmującym 12 kaskadowych reakcji enzymatycz­nych, które doprowadzają do wytworzenia ATP (Red. B. Czarkowska­-Pączek, J. Przybylski, 2006).

Codzienne stosowanie suplementów generuje reakcje, które wspo­magają produkcję ATP. Ma to ogromne znaczenie w odnowie biolo­gicznej, gdyż podczas zmęczenia zmniejsza się w komórce mięśnio­wej ilość ATP i fosforanu kreatyny. Zdrowie oraz dobre samopoczucie powinno być atrybutem każdego człowieka.

Bez wysokiego poziomu energii, odporności, mechanizmów obronnych przed nowotworami i chorobami układu krążenia, nie ma długiego życia. Starzenie jest naturalnym i nieuniknionym procesem w życiu każdego człowieka, ale jego spowolnienie leży w gestii każdego z nas. Starzejemy się od narodzin, a większość chorób cywilizacyjnych jest wynikiem nie­właściwego odżywiania, niskiego poziomu aktywności fizycznej oraz braku wspomagania organizmu.

Nie wszystko zależy od nas, ale to co można i należy czynić każde­go dnia, to wspomagać własne ciało, potęgować swoje zdrowie, a osiągnięty efekt przełoży się na jakość życia poprzez racjonalną su­plementację w zakresie produkcji energii i nawadnianie organizmu.

Pomogą każdemu w tym działaniu:

 ACAI COMPLEX STAR  pobudza centralny układ nerwowy.

ACAI LONGEVITY STAR Witaminy grupy B, które są zawarte w produkcie, uczestniczą w metabolizmie i produkcji energii, a dzięki temu wpływają korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

ALFALFA STAR Zwiększa wydolność organizmu.

BCAA STAR Chroni mięśnie przed uszkodzeniem podczas wysiłku fizycznego, przyspiesza ich regenerację, ułatwia przechowywanie zapasów glikogenu i optymalizuje jego wykorzystanie jako źródła energii w mięśniach.

BRAIN STAR Energia dla mózgu.

BREWERS YEAST STAR Aktywuje efektywne wchłanianie składników pokarmowych, szczególnie witamin i substancji mineralnych oraz ich przemianę na potrzebną energię.

CALCIUM STAR Bierze udział w przenoszeniu sygnałów między komórkami nerwowymi, wpływa na metabolizm energetyczny.

CARSICO STAR Dostarcza energię do komórek.