Regulamin serwisu internetowego

1) Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez „VITA-SPECTRUM Gabinet Pomocy Psychologicznej i Terapii Naturalnych” z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem strony internetowej www.podkasztanami1.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez „VITA-SPECTRUM Gabinet Pomocy Psychologicznej i Terapii Naturalnych”, NIP: 727-107-19-78 usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


§1 Definicje

1) Biuro Sprzedawcy - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi klientów, pod adresem: Olimpijska7 lok 121, 94-043 Łódź

2) Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3) Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

4) Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów:
a) Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
b) Firma kurierska

5) Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym , wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta na stronie sklepu internetowego www.podkasztanami1.pl.

6) Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

7) Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8) Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta rejestracji.

9) Login - oznacza indywidualne oznaczenie klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia konta klienta w sklepie internetowym

10) Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

11) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego dostępnego na stronie www.podkasztanmi1.pl

12) Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla korzystania przez klienta z oferty sklepu internetowego .

13) Sprzedawca - oznacza „VITA-SPECTRUM Gabinet Pomocy Psychologicznej i Terapii Naturalnych” z siedzibą w Łodzi ul Olimpijska 7 lok 121 , email: sklep@podkasztanmi1.pl, będący jednocześnie właścicielem „VITA-SPECTRUM Gabinet Pomocy Psychologicznej i Terapii Naturalnych” z siedzibą w Łodzi ul 28 Olimpijska 7 lok 121.

14) Strona Internetowa - oznacza stronę internetową, pod którą sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.podkasztanmi1.pl.

15) Towar - oznacza produkt przedstawiony przez sprzedawcę za pośrednictwem strony www.podkasztanmi1.pl.

16) Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie, między klientem a sprzedawcą.


§2 Postanowienia ogólne

1) Wszelkie prawa do sklepu internetowego na domenie www.podkasztanami1.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej , a także do wzorców, formularzy należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem.

2) Wszystkie użyte na stronie www.podkasztanmi1.pl nazwy produktów, marek, znaki graficzne są własnością odpowiednich producentów i dostawców i zostały użyte zgodnie z uzyskanym zezwoleniem ich właścicieli.

3) Sklep jest udostępniany przez sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internetu i strony internetowej, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

4) Zabronione jest wykorzystywanie strony internetowej sklepu przez klientów lub osoby trzecie do przesyłania nie zamówionej informacji handlowej.

5) Opisy towarów na stronie internetowej mają formę skróconą. Przed użyciem towaru należy zapoznać się z ulotką dołączoną do towaru lub skontaktować się z lekarzem, gdyż każdy produkt niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.

6) Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego, w odniesieniu do których było to wymagane, zostały dopuszczone do obrotu na terenie RP na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych organów administracji. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.


§3 Korzystanie ze sklepu internetowego.

1) Korzystanie ze sklepu oznacza każdą czynność klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej sklepu.

2) Korzystanie ze sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w regulaminie.

3) W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych sklepu, konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4) Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania sklepu internetowego i strony internetowej sklepu.

5) Zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez klienta sklepu internetowego , strony internetowej sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy sprzedawcy.

6) Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu w celu prowadzenia przez klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes sprzedawcy.

7) Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internetu. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.


§4 Rejestracja

1) W celu utworzenia Konta Klienta, klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji. Rejestracja jest konieczna do składania przez klientów zamówień na stronie sklepu www.podkasztanami1.pl.

2) W celu rejestracji, klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez sprzedawcę na stronie www.podkasztanami1.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji klient ustala indywidualne hasło.

3) Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie klienta i być zgodne z prawdą, przy czym klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
c) W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, klient ma możliwości zapoznania się z regulaminem. Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta;

4) Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez klienta postanowień regulaminu;
b) upoważnieniem sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia konta klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną konta klienta.

5) W trakcie rejestracji, klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych klienta, a także o znanych sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
b) klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
c) powierzenie sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

6) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze sprzedawcą na adres poczty elektronicznej klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

7) Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta klienta, zaś klient uzyskuje możliwość dostępu do konta klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu.

8) Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach konta klienta.

9) Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie www.podkasztanmi1.pl. W przypadku zastosowania przez sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.


§5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1) Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

2) Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do sprzedawcy, klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.

3) Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

4) Po złożeniu zamówienia, sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty.

5) Na podstawie złożonego zamówienia, sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności zamówionego przez klienta towaru.

6) W przypadku braku w sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, sprzedawca poinformuje klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

7) Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa sprzedawca może zaproponować klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji zwalnia sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez klienta zwalnia sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia).

8) W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, klient otrzymuje od sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.

9) Ceny na stronie sklepu zamieszczone przy danym towarze:
a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy;

10) Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie sklepu w momencie składania zamówienia przez klienta.

11) Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności.

12) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy);
b) przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy z odbiorem osobistym (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy, zaś towar wydany zostanie w biurze sprzedawcy);
c) gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy.
d) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

13) W przypadku, gdy Klient wybierze formę płatności za zamówiony towar inną niż płatność przy odbiorze dostawcy, nieopłacone przez klienta zamówienie w ciągu 10 (dziesięć) dni od daty jego potwierdzenia przez sprzedawcę zostanie anulowane. Klient jest każdorazowo informowany przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez klienta z płatności w terminie o którym mowa, sprzedawca wyznacza klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim klienta na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, sprzedawca prześle klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

14) Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

15) Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez klienta nowych towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez klienta.

16) Sprzedawca może zamieścić na stronie sklepu informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 7. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez klienta opcji płatności „za pobraniem”. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

17) Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

18) W dniu wysłania towaru do klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez sprzedawcę.

20) Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.

21) Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

22) Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w punkcie w dni robocze, w godz. 10:00 - 17:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

23) Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

25) Po dokonaniu dostawy zakupionego towaru, sprzedawca w ramach realizacji umowy z klientem może przesłać klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


§6 Rękojmia

1) Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2) Jeżeli towar ma wadę klient może:
a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.
b) Żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca.

3) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres sprzedawcy.

4) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

5) Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy.

6) Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7) Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres VITA-SPECTRUM Gabinet Pomocy Psychologicznej i Terapii Naturalnych ul. Olimpijska 7 lok 121 , 94-043 Łódź. Klient może zgłosić sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@podkasztanami1.pl.
W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela klientowi odpowiedzi.


§7 Gwarancja

1) Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

2) W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej sklepu.


§8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1) Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2) Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez klienta.

3) Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4) Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

5) W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6) Jeśli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.

7) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru z dokumentem potwierdzającym zakup u sprzedawcy lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8) Jeżeli klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9) Klient ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10) W wypadku odstąpienia klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11) Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, sprzedawca informuje klienta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej sklepu.

12) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

13) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14) Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów w których towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

15) Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

16) Produkty przecenione ze względu na krótką datę ważności nie podlegają zwrotowi.


§9 Zwrot należności

1) Sprzedawca dokonuje zwrotu klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:
a) rezygnacji przez klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
b) odstąpienia od umowy przez klienta będącego konsumentem zgodnie z regulaminem
c) obniżenia ceny towaru z wadą lub odstąpienia od umowy zgodnie z regulaminem.

2) Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz sprzedawcy:
a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
b) w przypadku zapłaty „za pobraniem” na rachunek bankowy klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
c) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy klienta, po uprzednim wezwaniu klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

3) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania klient nie przekaże sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od klienta.


§10 Usługi nieodpłatne

1) Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Prowadzenie Konta Klienta;
b) Newsletter;
c) Wyślij link znajomemu;
d) Wysłania zapytania o towar do sprzedawcy.

2) Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany regulaminu.

4) Usługa prowadzenie konta klienta, dostępna jest po dokonaniu rejestracji, na zasadach opisanych §5 oraz §6 Regulaminu.

5) Z usługi Newsletter może skorzystać każdy klient, który podczas rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez sprzedawcę na stronie internetowej . Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

6) Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez sprzedawcę do wszystkich klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7) Każdy Newsletter kierowany do danych klientów zawiera, w szczególności:
a) informację o nadawcy;
b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

8) Usługa nieodpłatna” Wyślij link znajomemu” polega na umożliwieniu przez sprzedawcę klientom posiadającym Konto Klienta wysłanie przez tych klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Wyślij link znajomemu" wypełnia formularz podając Imię i adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi.

9) Usługa wysłania zapytania o towar do sprzedawcy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej sklepu wiadomości do sprzedawcy.

10) Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w koncie klienta.

11) Rezygnacja z usługi nieodpłatnej „Wyślij link znajomemu”, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym klienta.

12) Rezygnacja z usługi nieodpłatnej wysyłania zapytania o towar do sprzedawcy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do sprzedawcy.

13) Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta klienta sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

14) Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez klienta na szkodę sprzedawcy lub innych klientów, naruszenia przez klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez klienta zabezpieczeń Strony Internetowej…. lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia klienta o zablokowaniu dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.

15) Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, klient powinien poinformować o takim żądaniu sprzedawcę pocztą elektroniczną.


§11 Odpowiedzialność

1) Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu stron sklepu internetowego, jeśli powodem jest:
a) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania sprzedawcy;
b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od sprzedawcy).

2) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez klienta będącego przedsiębiorcą.

3) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

4) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie klienta, w szczególności za utratę przez klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez sprzedawcę lub przyczyn, za które sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

5) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

6) Wyłącznym źródłem zobowiązań sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


§12 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1) Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2) Dane osobowe przetwarzane będą przez sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

3) Zbiór danych osobowych przekazanych sprzedawcy zgłaszany jest przez sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4) Dane osobowe przekazane sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

5) Każdy kto przekaże sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6) Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli klient nie uregulował wszystkich należności wobec sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności klienta.

7) Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

8) Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

9) Sprzedawca za wyraźną zgodą klienta może przekazać dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności Przelewy24.

10) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności strony internetowej sklepu i nie zawierają danych osobowych klientów.

11) Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez klientów ze stron internetowych sklepu , zapisywane są przez serwer sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego klienta.

12) Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

13) Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych klientów;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) statystycznym.

14) Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.


§13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

1) Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2) Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie sprzedawcy żądania usunięcia konta klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się sprzedawcy z oświadczeniem woli klienta.

3) Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji.


§14 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1) Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.podkasztanami1.pl, oraz zastępuje wszelkie reguły zawarte w poprzednich wersjach regulaminu.

2) Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron sklepu .

3) Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu wiadomości o zmianie regulaminu. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian regulaminu.

4) Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. W razie, gdy klient posiadający konto klienta, nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13.

5) Wszystkie zamówienia przyjęte przez sklep internetowy do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6) W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

7) Regulamin wchodzi w życie z dniem 15-01-2017
__________________________________________________________________________________


Czas i koszty dostawy

Koszty dostawy zamówionych produktów pokrywa Klient (patrz cennik poniżej). Przy zakupie więcej niż jednego produktu koszt dostawy naliczany jest tylko raz - dla całego zamówienia. W przypadku zamówień o wartości powyższej 300 zł klient nie ponosi kosztów dostawy